Ban chấp hành Công Đoàn cơ sở

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1  Nguyễn Thị Thu Hà
Chủ tịch
 
2   Phạm Hồng Thành
PCT
 
3   Tôn Nữ Phương Anh Uỷ viên  
4   Nguyễn Đức Thái Ủy viên   
5   Đặng Thị Minh Thư Ủy viên